ြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိေပးခ်က္

Whole Body Health Physical Therapy မွာ ဗဟုိအစိုးရ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ အက်ံဳးဝင္သည္ သာမက လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ ေမြးဖြားသည့္ႏုိင္ငံ၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အလ်င္းမရိွပါ။  လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ ေမြးဖြားသည့္ႏုိင္ငံ၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ စသည္တို႔ ေၾကာင့္ [Name of covered entity] မွာ မည္သူကိုမွ် ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မျပဳ သုိ႔မဟုတ္ သီးျခား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ လံုးဝ မရိွပါ။  

Whole Body Health Physical Therapy:

  • မသန္စြမ္းသူ မ်ား အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ အခမဲ့ အကူအညီမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္၊ ဥပမာ အားျဖင့္ -

    • လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ အမူအရာ ဘာသာစကား အဆင့္ျမင့္ စကားျပန္မ်ား

    • အခ်က္အလက္မ်ားအား အျခားပံုစံျဖင့္ ေရးခ်ျပျခင္း (ကားခ်ပ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ အသံပိုင္း၊ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ စနစ္မ်ား အျပင္ အျခား ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စီစဥ္ထားပါသည္)

  • မိခင္ ဘာသာစကား မွာ အဂၤလိပ္ မဟုတ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ဘာသာစကား ဝန္ေဆာင္မႈ အခမဲ့ အစီအစဥ္ ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္ ဥပမာ အားျဖင့္ -

    • အဆင့္ျမင့္ စကားျပန္မ်ား

    • အခ်က္အလက္မ်ားအား အျခား ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးခ်ျပျခင္း

 အကယ္၍ ယင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး သင္ လိုအပ္ပါက၊ Justine Cosman, COO ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။

လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ ေမြးဖြားသည့္ႏုိင္ငံ၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Whole Body Health Physical Therapy မွာ ယင္း ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မစီစဥ္ေပးပဲ အျခားေသာ နည္းလမ္း တစ္စံုတစ္ခုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ေနသည္ ဟု သင္ ယံုၾကည္မိပါက၊ နစ္နာခ်က္ ကို သင္ ဖိုင္တြဲ၍ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ -

Justine Cosman, COO - Whole Body Health Physical Therapy
2525 NW Lovejoy St. Ste 202
Portland, OR 97210

P: 503-223-1856
F: 503-223-1765
justinecosman@wholebodyhealthpt.com

 စသည္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ သင့္ နစ္နာခ်က္ အား စာတိုက္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဖက္စ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း သင္ ကိုယ္တိုင္ ဖိုင္တြဲ ေပးပို႔ႏုိင္သည္။ နစ္နာခ်က္ တင္ျပျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ အကူအညီ လုိအပ္ပါက၊ Justine Cosman, COO အေနျဖင့္ သင့္အား ကူညီရန္ အဆင္သင့္ ရိွပါသည္။  

အမ်ားျပည္သူ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အတြက္ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ဖိုင္တြဲျပီး U.S. Department of Health and Human Services (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူသားအက်ိဳးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန)၊ Office for Civil Rights (အမ်ားျပည္သူ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆုိင္ရာ ရံုး) ဆီသုိ႔ အီလက္ထရြန္နစ္ စနစ္ မွတဆင့္ Office for Civil Rights Complaint Portal မွတဆင့္ သင္ တင္ျပ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္၊ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ ေနရာကို https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္း ျဖင့္လည္းေကာင္း တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ လိပ္စာ မွာ -

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

တိုင္ၾကားခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html တြင္ ဝင္ေရာက္ ယူႏုိင္ပါသည္။