Notă de nediscriminare și drepturi de accesibilitate

Whole Body Health Physical Therapy se conformează legilor Federale privind drepturile civile și nu discriminează pe baza rasei, culorii, originii naționale, vârstei, dizabilităților sau sexului.  Whole Body Health Physical Therapy nu exclude persoanele și nu le tratează diferit din cauza rasei, culorii, originii naționale, vârstei, dizabilităților sau sexului.

Whole Body Health Physical Therapy:

  • Furnizează ajutor și servicii gratuite persoanelor cu dizabilități, pentru a comunica eficient cu noi, cum ar fi:

    • Interpreți calificați pentru limbajul semnelor

    • Informații scrise în alte formate (font de dimensiuni mari, audio, formate electronice accesibile, alte formate)

  • Furnizează servicii lingvistice gratuite persoanelor a căror limbă maternă nu este engleza, cum ar fi:

    • Interpreți calificați

    • Informații scrise în alte limbi

Dacă aveți nevoie de aceste servicii, adresați-vă către Justine Cosman, COO.

Dacă considerați că Whole Body Health Physical Therapy nu a furnizat aceste servicii sau a discriminat în orice alt fel pe baza rasei, culorii, originii naționale, vârstei, dizabilităților sau sexului, puteți înainta o plângere către:

Justine Cosman, COO - Whole Body Health Physical Therapy
2525 NW Lovejoy St. Ste 202
Portland, OR 97210

P: 503-223-1856
F: 503-223-1765
justinecosman@wholebodyhealthpt.com

Puteți depune plângerea personal sau prin e-mail, fax, poștă. Dacă aveți nevoie de asistență în depunerea plângerii, Justine Cosman, COO vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta.

Puteți depune și o plângere de drepturi civile la U.S. Department of Health and Human Services (Departamentul SUA pentru Sănătate și Servicii Personale), Office for Civil Rights (Biroul pentru Drepturi Civile), în format electronic, prin Office for Civil Rights Complaint Portal, disponibil la https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, sau prin e-mail sau telefon, la:

U.S.  Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularele de plângere sunt disponibile la http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html