การบอกกล่าวเกี่ยวกับสิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติและการเข้าถึง

Whole Body Health Physical Therapy ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้มีการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ  Whole Body Health Physical Therapy ไม่ได้กีดกันผู้คน หรือเลือกปฏิบัติตามชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ       ความทุพพลภาพ หรือเพศ

 Whole Body Health Physical Therapy:

  •  นำเสนอความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่ผู้มีความบกพร่องด้านการสื่อสารกับเรา เช่น:

    • ล่ามภาษามือที่ผ่านการรับรอง

    • ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่น (การพิมพ์ตัวใหญ่ เสียง รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ รูปแบบอื่นๆ)

  •  ให้บริการด้านภาษาฟรีแก่บุคคลที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เช่น:

    • ล่ามที่ได้รับการรับรอง

    • ข้อมูลที่เขียนเป็นภาษาอื่น

ถ้าคุณต้องการบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อ Justine Cosman, COO

ถ้าคุณเชื่อว่า Whole Body Health Physical Therapy ไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้ หรือมีความประพฤติแบ่งแยกในทางใดทางหนึ่ง เช่น ชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ คุณสามารถร้องทุกข์ต่อ:

Justine Cosman, COO - Whole Body Health Physical Therapy
2525 NW Lovejoy St. Ste 202
Portland, OR 97210

P: 503-223-1856
F: 503-223-1765
justinecosman@wholebodyhealthpt.com

คุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมล ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการร้องทุกช์ Justine Cosman, COO พร้อมจะช่วยคุณ

คุณยังสามารถร้องทุกข์สิทธิพลเมืองได้ต่อ U.S. Department of Health and Human Services (กระทรวงบริการด้านสุขภาพและมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา) Office for Civil Rights (สำนักงานสิทธิพลเมือง) ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf{3]{4], หรือทางไปรษณีย์หรือโทร:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

รับแบบฟอร์มร้องทุกข์ที่ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html